Opvoedopstellingen

Opvoedopstellingen zijn ontwikkeld/uitgevonden door Marianne Langemeijer. Zij gebruikt een methode om een probleem dat door een ouder wordt ervaren met een kind op te lossen d.m.v. een opstelling met zogenoemde vloerankers. Vaak wordt dan al snel duidelijk welke verstoring ten grondslag liggen aan de zichtbare/voelbare problemen.  Voorbeelden van situaties waarin een opvoedopstelling kan laten zien wat de achterliggende oorzaak is:
– het contact tussen jou en je kind loopt moeizaam;
– je kind vertoont met regelmaat grensoverschrijdend gedrag;
– er is onderling te vaak ruzie tussen de kinderen;
– als ouder ben je (te) bezorgd over je kind;
– je kind wordt gepest;
– je kind is depressief, heeft nergens zin in;
– je adoptie- of pleegkind vertoont problematisch gedrag;
– je had een abortus en je hebt het daar moeilijk mee
– je kind of de andere ouder is overleden en je kan niet echt verder;
– en vele andere.
Uitgangspunt bij opvoedopstellingen is dat ouders de verantwoordelijk nemen voor het welzijn van hun kind(eren), alleen maar omdat ze de oudere zijn. Zij brengen een probleem in, het kind kan gewoon thuis blijven.
Bij een opstelling wordt gewerkt met zogenoemde vloerankers: gekleurde en geplastificeerde vierkanten en rondjes van verschillende grootte met een inkeping.

vloerankers in verschillende kleuren

De ouder of de ouders kiezen vloerankers voor degenen waar de opstelling over gaat, meestal de ouders en de kinderen. Daarna worden deze vloerankers intuïtief op de grond gelegd. Hieronder een voorbeeld van een gezin met drie kinderen, waarbij de moeder op het vloeranker van zichzelf is gaan staan.

vader, moeder en drie kinderen

Vanuit deze beginsituatie wordt door de aanwezige ouder(s) nagegaan wat er aan de hand is. De begeleider helpt daarbij door het stellen van open vragen. Doel is het eigenlijke, achterliggende probleem te ‘zien’ daar wat mee te doen. Vaak blijkt het nodig om de opstelling uit te breiden met de voorouders. Voor bovenstaande opstelling werd de situatie (een beetje gedraaid) als volgt:

voorouders, ouders en kinderen

Onbewuste zaken worden op deze manier zichtbaar/voelbaar gemaakt en komen in het bewustzijn. Daarbij spelen de vijf principes, zoals genoemd onder familie-opstellingen, een belangrijke rol.
Door verschuivingen, eerst met vloerankers, later in het eigen energiesysteem, worden de juiste verhoudingen weer gevonden en komt er ontspanning. Met regelmaat ontstaat het gevoel dat de ouder-kind relatie, in de woorden van Marianne, verandert van ‘gebonden’ naar ‘verbonden’. Deze woorden verschillen weinig, de gevoelswaarde is echter zeer verschillend.
Wie meer wil weten over opvoedopstellingen, kan daarover lezen op de website opvoedopstellingen.nl.
Met een opvoedopstelling is het ook mogelijk, en vaak zinvol, om het gezin van herkomst opstellen. Bijvoorbeeld om inzicht te krijgen in een onbalans die je als volwassene nog ervaart in je relatie tot je ouders, je broer(s) en je zus(sen). Hieronder een voorbeeld van een vrouw met haar ouders, jongere zus en jongere broer.

vrouw met haar ouders, zusje en broertje